Privacyverklaring

Mani Cura Pedicure & Nagelstyling, gevestigd aan De Hertog 4C in Koedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Esmeralda Fiorelli
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling
Bedrijven verzamelgebouw “De Hertogin”
De Hertog 4-C
1831 EK Koedijk
0650212759
info@manicura.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Voor -en na foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– eventuele voor- en na foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren       
– Om u te informeren over wijziging van onze diensten en producten.
– Mani Cura Pedicure & Nagelstyling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mani Cura Pedicure & Nagelstyling) tussen zit. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Salonized. Dit programma wordt gebruikt voor de agenda en het cliëntdossier. Als de betrokkene zijn of haar email adres doorgeeft kan hij of zij een email krijgen van een bevestiging van de afspraak en een herinnering van de afspraak. Het belang hiervan is dat de cliënt de afspraak na komt of tijdig afzegt. Zo probeert Mani Cura Pedicure & Nagelstyling uitval en inkomstenverlies zo veel mogelijk te voorkomen. Voor de betrokkene heeft het geen verdere gevolgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn is zolang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mani Cura Pedicure & Nagelstyling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@manicura.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Mani Cura Pedicure & Nagelstyling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@manicura.nl