Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mani Cura Pedicure & Nagelstyling en een cliënt waarop Mani Cura Pedicure & Nagelstyling deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Mani Cura Pedicure & Nagelstyling
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mani Cura Pedicure & Nagelstyling melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mani Cura Pedicure & Nagelstyling het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Mani Cura Pedicure & Nagelstyling de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Mani Cura Pedicure & Nagelstyling.

4. Betaling
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Mani Cura Pedicure & Nagelstyling vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mani Cura Pedicure & Nagelstyling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mani Cura Pedicure & Nagelstyling verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mani Cura Pedicure & Nagelstyling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.

8. Garantie
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio;
De cliënt de kunstnagel langer wil dan 1/3 verlenging van de eigen nagel;
De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt;
De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken;
De cliënt de kunstnagel zelf korter heeft geknipt;
De cliënt andere producten dan de door Mani Cura Pedicure & Nagelstyling geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels;
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Indien u een kunstnagel heeft gescheurd of gebroken, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Mani Cura Pedicure & Nagelstyling, zodat de kapotte nagel zo snel mogelijk hersteld of vernieuwd kan worden. Dit voorkomt (verdere) beschadiging van de natuurlijke nagel.

9. Beschadiging & diefstal
Mani Cura Pedicure & Nagelstyling heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Mani Cura Pedicure & Nagelstyling. Mani Cura Pedicure & Nagelstyling moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mani Cura Pedicure & Nagelstyling de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mani Cura Pedicure & Nagelstyling en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mani Cura Pedicure & Nagelstyling het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Mani Cura Pedicure & Nagelstyling en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.